Skip to main content

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht en
Eigendomsrecht

Burgerlijk recht en Eigendomsrecht

In de volksmond wordt burgerlijk recht ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd. Het regelt de onderlinge verhoudingen en verbintenissen tussen individuen.

Wanneer partijen het niet eens zijn, of een andere interpretatie geven aan wat was overeengekomen, ontstaan meningsverschillen. Het is dan vaak de taak van de advocaat om voor de geschillen een compromis tussen de partijen te bereiken. Of desgevallend de belangen te verdedigen bij de rechtbank, waarna de rechter oordeelt over gelijk en ongelijk.

Advocaten Machtelings kan u terdege vooraf adviseren en duidelijke, sluitende overeenkomsten opstellen. Contacteer onze advocaten op voorhand vooraleer u uw handtekening onder een contract plaats waar u niet volledig zeker van bent.

Bij betwistingen zorgen wij voor juridische bijstand en verdedigen wij uw belangen wanneer een procedure geadviseerd of onafwendbaar is.

Maak een afspraak

U kan bij ons onder meer terecht voor:

  • Contracten zoals koop/verkoop, huur en verhuur
  • Pacht en erfdienstbaarheden
  • Geschillen over eigendom en mede- eigendom
  • Zakenrecht, grensbetwistingen, afpaling
  • Burenhinder
  • Inbreuk op persoonsgebonden materies, privacy, intellectuele rechten
  • Onrechtmatige daden en verzaking aan wettelijke plichten
  • Schade- en schadeloosstelling

Andere
rechtsdomeinen

Ondernemingsrecht

Invorderingen, zakelijke verkoop van roerende- en onroerende goederen, handelshuur-zaken, aannemingsrecht, …

Familierecht
en Erfrecht

Afstamming en nationaliteit, echtscheiding, dringende en voorlopige maatregelen, samenlevings- en ouderschapsovereenkomsten, …

Strafrecht
en Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, …