Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Advocaten Machtelings is een burgerlijke vennootschap (b.v.), met maatschappelijke zetel te 9570 Lierde, Dorpstraat 48; gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0894.163.321
 2. De dienstverlening geschiedt conform de Belgische wetgeving en de deontologische regels van de Orde van de Vlaamse Balies.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Advocaten Machtelings, en op alle werkzaamheden uitgevoerd door de advocaten, werknemers en/of aangestelden van het kantoor Machelings, binnen het kader van haar normale activiteiten.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke Overeenkomst tussen Advocaten Machtelings en haar Cliënt; of de aanvang met haar dienstverlening zonder dat opdrachtgever, onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan, hiertegen bezwaar maakt.
 5. De dienstverlening van Advocaten Machtelings geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënten. Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen.
 6. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de prestaties van derden, waarop bij de behandeling van een dossier beroep op wordt gedaan.
 7. De totale aansprakelijkheid van Advocaten Machelings m.b.t. de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag dat onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, nl. €2.500.000 per schadegeval, onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang. Advocaten Machtelings is hiervoor verzekerd bij verzekeraar AMLIN Insurance, via verzekeringsmakelaar Van Breda Risks en Benefits. Op eenvoudig verzoek kan een copie bekomen worden van de polis LXX034899.
 8. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Advocaten Machelings maakt in dat geval haar eindstaat van kosten en erelonen over, rekening houdend met de prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding voor de vervroegde beëindiging. Op eerste verzoek zal de advocaat aan haar cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat zijn prestaties staakt, dient hij rekening te houden met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 9. De door het Advocaten Machelings aan de cliënt verzonden facturen dienen onmiddellijk te worden betaald. Bij gebrek aan betaling of schriftelijk protest binnen de 14 dagen wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet van 2 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanmaning, onverminderd de kosten van gerechtelijke invordering.
 10. In het kader van de Anti-witwas-wetgeving en de Antiterrorisme-financiering dient de cliënt uitdrukkelijk te verklaren wie haar uiteindelijke begunstigden zijn en de nodige identiteitsbewijzen voor te leggen. Onvolledig of valselijk verschafte informatie zal onmiddellijk leiden tot het stopzetten van de relatie met ons kantoor.
 11. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Oudenaarde uitsluitend bevoegd. De Algemene Voorwaarden en alle betrekkingen tussen Advocaten Machtelings en haar cliënt worden beheerst door het Belgisch recht, en voor zover van toepassing door de deontologische regels van de orde van Vlaamse Balies.

Voorwaarden in verband met het gebruik van de website

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Advocaten Machtelings of rechthoudende derden.
 3. Advocaten Machtelings levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen we inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 4. Advocaten Machtelings kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site.
 5. Onjuistheden die u vaststelt kan u melden aan info@machtelings.be