Skip to main content

Goede afspraken maken goede vrienden.

Ons kantoor hanteert duidelijke en transparante tarieven.

Erelonen

Goede afspraken
maken goede vrienden.

Ons kantoor hanteert duidelijke en transparante tarieven.

Uw advocaat bespreekt dat vooraf met u bij de start van de samenwerking. Al is het natuurlijk niet altijd mogelijk om bij aanvang goed in te schatten hoeveel tijd we nodig hebben om een dossier grondig te bestuderen en te behandelen.

Op de erelonen en kosten van de advocaat is 21% btw verschuldigd.

Bij de opening van een nieuw dossier wordt altijd een schriftelijke overeenkomst afgesloten waarin de erelonen en kosten duidelijk worden vastgelegd.

Als advocaten zijn we deontologisch verplicht de kosten voor onze cliënten te spreiden. Daarom zullen we bij aanvang en bij langlopende zaken bij herhaling, voorschotten of provisies innen. Die worden uiteraard bij de eindafsluiting in mindering gebracht. Uiteraard kan u steeds een tussentijdse afrekening bekomen.

TIP: Indien u kunt genieten van een rechtsbijstand vallen de gedekte kosten en erelonen ten laste van uw verzekeraar. Uw advocaat kan uw polis hierop nakijken en contact nemen met uw verzekeringsmaatschappij.  

Ereloon

Vast uurtarief

Het ereloon is de vergoeding voor de geleverde prestaties van de advocaat.  Het omvat de studie van het dossier, de juridische opzoekingen, de consultaties met de cliënten, het overleg met alle betrokken partijen, de verhoren en pleiten voor de rechtbank, en de algemene opvolging van het volledige dossier.

Voor de effectieve prestaties hanteren wij een vast uurtarief van gemiddeld 125 euro per uur, excl. BTW.  Het tarief wordt verhoogd indien een zaak een hoge specialisatiegraad of hoogdringende tussenkomst verreist.  Een verhoging wordt altijd vooraf besproken bij de aanvang van het dossier.

Verplaatsingen en wachttijden bij de zittingen op de Rechtbanken en Hoven worden gerekend aan 80 euro per uur, excl. BTW.

Andere tariefformules

Bij specifieke zaken die een vast stramien volgen kunnen we vooraf een vast bedrag of forfait overeenkomen.  We leggen de berekeningswijze en de opgenomen prestaties dan vooraf vast in de overeenkomst.  De wet verbiedt om erelonen van een advocaat enkel te koppelen aan een positief resultaat.   Bij invorderingen van facturen en schulden kunnen we eventueel ook werken met een waardentarief, gebaseerd op een percentage van het te innen bedrag.

Forfait openen dossier / eerste consult.

Misschien heb je heel wat juridische en praktische vragen vooraf, die je graag met ons bespreekt.

Voor een eerste consultatie en de aanmaak van een dossier rekenen wij een vast forfait van 150 euro exclusief btw.

Maak een afspraak

Bij het aanhangig maken van een zaak bij de rechtbank dient de advocaat in het kader van de procedure kosten te betalen.

Hieronder vallen de kosten voor de griffie, gerechtsdeurwaarders, tolken en vertalers, openbare instanties, …

De gerechtskosten worden netto – dus 1 op 1 – doorgefactureerd. Op gerechtskosten wordt geen btw geheven.

De gerechtskosten worden steeds gedragen door de partij die door de rechtbank in het ongelijk werd gesteld. Wint u een zaak dan worden deze kosten verhaald op de tegenpartij.

De verliezende partij moet aan de in het gelijkgestelde partij een rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die door de rechtbank in het gelijk werd gesteld.

Kosten van de advocaat

Buiten de prestaties van de advocaat, zijn er ook kantoorkosten verbonden aan de behandeling van een zaak.

Het gaat om de kosten voor de aanleg van het dossier, de briefwisseling, en de werkzaamheden van onze administratieve medewerkers, vervoerskosten.

Ons kantoor hanteert onder meer de volgende tarieven, excl. btw:  

 • Aanmaak dossier – 50,00 euro
 • Afsluiting en archivering – 40,00 euro
 • Briefwisseling – 10,00 euro /brief
 • Aangetekende zendingen – 16,00 euro
 • E-mail/Fax/inkomende post – 8,00 euro
 • Kopie – 0,30 euro per bladzijde
 • Dactylo – 12,00 euro
 • Verplaatsingen – 0,5 euro per km
 • Telefoon en algemene kantoorkosten – 50,00 euro

Kosten aan derden worden 1 op 1 doorgerekend.

De kost van een advocaat – de zogenaamde ereloonstaat van een advocaat – beslaat doorgaans drie elementen:

 • Het honorarium of ereloon van de advocaat
 • De gerechtskosten
 • De kosten van het advocatenkantoor

Burgerlijk Recht en Eigendomsrechten

Contracten zoals koop/verkoop, huur en verhuur, pacht en erfdienstbaarheden, geschillen over eigendom, …

Ondernemingsrecht

Invorderingen, zakelijke verkoop van roerende- en onroerende goederen, handelshuur-zaken, aannemingsrecht, …

Familierecht
en Erfrecht

Afstamming en nationaliteit, echtscheiding, dringende en voorlopige maatregelen, samenlevings- en ouderschapsovereenkomsten, …

Strafrecht
en Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, …