Skip to main content

Privacybeleid

In toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016)

De website https://machtelings.be (hierna de “Website”) wordt aangeboden door Advocatenkantoor Ludo Machtelings B.V., (hierna Advocaten Machtelings”)
Dorpstraat 48,
9570 Lierde- België
BTW BE.0894.163.321,

Contactgegevens:
info@machtelings.be
Tel: 055 38 7290
Fax: 055 38 5699

Verwerkingsverantwoordelijke:

Advocaten Machtelings is een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR en bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verantwoordelijke functionaris voor beheer van data

Dhr Nico Van Steerthem
Dorpstraat 48
9570 Lierde

info@machtelings.be
nico@machtelings.be
Tel: 055 38 7290

Op wie heeft deze privacyverklaring betrekking

Iedere persoon die de Website bezoekt, als ook eenieder die gebruik maakt van haar diensten, (hierna “Gebruiker”) geeft onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij.

Deze persoonsgegevens vormen informatie die Advocaten Machtelings toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt gedaan. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

Doel

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Advocaten Machtelings kan doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens.

Advocaten Machtelings behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

Via de cookiemelding banner die onderaan verschijnt (zie “Cookies”).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Advocaten Machtelings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@machtelings.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Advocaten Machtelings verwerkt uw persoonsgegevens omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken [1]:

Cliënten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum/ Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens in functie van de aard van het dossier, om onze juridische dienstverlening mogelijk te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken [2]

Advocaten Machtelings verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Gebruikers  

Persoonsgegevens die betrekking hebben op louter Gebruikers van onze website en communicatiekanalen [3]:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies en IP-adres, Locatie)
 • Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurd contactformulier of e-mailbericht)

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de Website worden uw persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens en bericht, verzameld om zodoende goed te kunnen antwoorden op uw vraag en/of verzoek.

Daarnaast worden cookies gebruikt om de Bezoeker van de Website te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Raadpleeg het Cookiebeleid (Zie “Cookies” voor meer informatie over de manier waarop cookies worden gebruikt).

Onze website en/of kantoor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@machtelings.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Advocaten Machtelings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het beantwoorden van uw vragen die ons worden gesteld via een van onze communicatiekanalen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Advocaten Machtelings rust;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Advocaten Machtelings is opgedragen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocaten Machtelings of van derden ;
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) commerciële boodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Advocaten Machtelings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en boekhoudkundige verplichtingen;

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Advocaten Machtelings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemeen: 5 jaar na afsluiting dossier;
 • Familiezaken: zolang de kinderen niet meerderjarig zijn, met een minimum van 10 jaar;
 • Naam, adres, e-mail en telefoonnummer: maken deel uit van het cliënteel en betreffen louter administratieve gegevens dewelke enkel toegankelijk zijn voor medewerkers tot 10 jaar na afsluiting dossier.
 • Gegevens in contactformulieren op de website, e-mail-verkeer buiten dossier, notities bij telefoongesprekken: 1 jaar
 • Gegevens van abonnees die inschrijven op onze nieuwsbrieven en infobronnen: tot uitschrijving of wanneer onze mailsystemen aangeven dat berichten niet meer worden bezorgd of geopend.

Delen van persoonsgegevens met derden: Advocaten Machtelings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Advocaten Machtelings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Advocaten Machtelings kan beroep doen op volgende categorieën verwerkers:

 • Ondernemingen die worden ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Ondernemingen die worden ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Ondernemingen die worden ingeschakeld voor ICT-technische ondersteuning;
 • Ondernemingen die worden ingeschakeld voor boekhoudkundige doeleinden;
 • Ondernemingen die worden ingeschakeld voor betalingsdoeleinden;
 • De advocaten die werkzaam zijn binnen het kantoor voor het behartigen van uw belangen/zaak.
 • Externe advocaten en gerechtsspecialisten die in het kader van een zaak – en met instemming van de cliënt – betrokken worden bij het dossier,

Advocaten Machtelings blijft verantwoordelijk voor al deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen [4]:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocaten Machtelings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Advocaten Machtelings engageert zich ertoe de mogelijkheid te bieden in elk bericht van informatieve- of commerciële aard die zij gebeurlijk versturen, uit te schrijven via een eenvoudige link.  Dit heeft louter betrekking op de opt-out voor dergelijke berichten, en wil niet zeggen dat wij de data systematisch verwijderen van onze systemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@machtelings.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (door machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Advocaten Machtelings houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, uiterlijk binnen de 30 dagen.

U dient wel voor ogen te houden dat Advocaten Machtelings gebeurlijk niet altijd verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Advocaten Machtelings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

[1] Zie hierover: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

[3] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden. 

[4] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.